Vrijwilligerswerk (6x)

Laatste jaren is er het nodige vrijwilligerswerk verricht o.a. bij:

1. Stichting Speeleiland Mosweide (2007 – heden).

In 2007 is Wolter, eerst als penningmeester, en daarna als voorzitter /penningmeester toegetreden tot het bestuur van de Stichting Speeleiland Mosweide. Deze stichting voert het beheer over een grote speeltuin (5.000 m2) in de mossenbuurt, nabij de MFA Oude Tol, te Reeuwijk-Brug. In 2009 en 2010 vond een volledige upgrading plaats. De speeltuin voorziet in de behoefte vanuit de 2 naastgelegen lagere scholen, de kinderopvang en de kinderen in de buurt. Begin 2018 heeft de Gemeente Bodegraven-Reeuwijk aangegeven het onderhoud graag weer zelf ter hand te nemen. De activiteiten staan op een laag pitje. Zodra corona achter ons ligt (in 2023?) bestaat de idee een grote BBQ voor de buurt te organiseren.                                                                                       

2. VVE Villa/ vakantiepark de Weerribben (2021- heden). (website

In 2021 is Wolter toegetreden tot het bestuur van VVE villapark de Weerribben te Paasloo. De VVE voert, samen met een door de VVE aangestelde beheerder, het beheer over de gemeenschappelijke delen van 80 vakantievilla's op het vakantiepark, waarvan de meesten beschikbaar zijn voor de verhuur. Ondanks corona is de bezettingsgraad goed (gebleven). De villa's zijn zo'n 25 jaar oud en behoeven een (verdere) upgrading. waarmee er weer 1e klas villa's zijn. Het opstellen van een nieuwe commissionairsovereenkomst had in 2021 de prioriteit. De beheerder regelt voor de verschillende eigenaren ook de verhuur, waarbij men gelieerd is aan de Roompot-organisatie. In 2022 komt de herziening van de beheerovereenkomst aan bod en o.a. het opnieuw asfalteren van de wegen op het park.  

3. Stichting Zeilschip Eendracht (1985 - 1995).

Na zijn marine-tijd was Wolter zo'n 10 jaar lang stuurman op het zeilend zeeschip De Eendracht. (www.eendracht.nl). Deze vrijwilligersorganisatie biedt het hele jaar door mooie tochten aan (kwetsbare) jongeren, zieken en ouderen aan. Hiermee maakt men een bijzondere ervaring etc. mogelijk. Diverse havens in Frankrijk en Engeland werden aangedaan, maar ook de Canarische eilanden en ook Gdynia in Polen. Door extra regelgeving (minimaal aantal vaardagen) vanuit de overheid moest Wolter helaas hiermee stoppen. 

4. Stichting MFA’s de Wiericke (2010 – 2012).

In 2010 vroeg de voormalige gemeente Reeuwijk Wolter als penningmeester toe te treden tot de Stichting MFA's de Wiericke, waarin ondergebracht werd MFA Oude Tol te Reeuwijk-Brug.  Allereerst betrof het de voorbereiding tot de start en de realisatie van deze stichting, waar bij de start eerst drie (en nu nog twee twee) lagere scholen werden gehuisvest, naast Koko Kinderopvang (v/h Kern), de GGD, de (jeugd)bibliotheek (3 jaar lang tot mei 2020) en een logopediste. Hoofdoel was het op een lijn krijgen en houden van alle belang-hebbenden en het sluiten van overall (onderhoud)contracten etc.  Met het aanvaarden van de beheerdersfunctie werd het penningmeesterschap overgedragen.

5. Hockey Club Reeuwijk Bodegraven (HCRB) (2006 – 2016) . (website)

In 2006 trad Wolter toe als penningmeester tot het bestuur de de hockeyclub HCR (Hockey Club Reeuwijk). In zijn 10 jaar als bestuurslid was hij nauw betrokken bij de voorbereiding tot en de succesvolle integratie / fusie met de MHCB (Mixed Hockey Club Bodegraven) tot de HCRB. Vanaf 2011 vond er een enorme groei van het aantal sponsoren / fundraising plaats. De grootste ambitie daarna was de uitbreiding van de locatie in de Reeuwijkse Hout naar drie velden, waarvan een waterveld, in nauwe samenspraak met diverse partijen, met als belangrijksten de Gemeente Bodegraven-Reeuwijk en het recreatieschap De Groenalliantie en vele andere (omliggende) belanghebbenden. Vanaf 2014 viel ook het beheer van beide locatie (Reeuwijkse Hout en Bodegraven) onder de penningmeester. Als dank voor zijn effort werd Wolter in 2017 tot erelid van de HCRB benoemd.

6. Stichting BSV (Buitensport Voorzieningen Bodegraven) (2011- 2021). 

Als bestuurslid en vertegenwoordiger voor wat betreft de locatie Bodegraven van de HCRB, was Wolter 10 jaar lang bestuurslid van deze stichting. Andere deelnemende verenigingen waren de 4 voetbalclubs in de voormalige Gemeente Bodegraven (ESTO, Rodha, VV Bodegraven en De Rijnstreek) en de korfbalvereniging Vriendenschaar.

Aflopen jaren werd er de nodige tijd gestoken in het op orde krijgen van voor alle verenigingen gelijkluidende Rechten van Opstal, zoals dat bij de start van de BSV tussen de Gemeente en de deelnemende partijen was afgesproken.  Dit is gelukkig voor de beëindiging van de stichting gelukt

Begin 2021 is de Stichting statutair opgeheven. Het winst-surplus over afgelopen 15 jaar ad EUR 100k werd aan de gemeente overgedragen.

7. Stichting zwembad de Fuut (2019- eind 2022).

Vanaf 2019 was Wolter bestuurslid van Stichting zwembad De Fuut en belast met  beheer (groen en techniek) van het openluchtbad De Fuut te Reeuwijk. Het zwembad bestaat zo’n 40 jaar. Op een initiatief van een groot aantal buurtbewoners in 2015 besloot de Gemeente het zwembad toch open te houden, mits men kon en kan blijven aantonen dat het volledig door vrijwilligers geëxploiteerde zwembad quitte kan draaien. Afgelopen jaren is dat, met uitzondering van 2020, met een bezoekersaantal van gemiddeld zo’n 40 duizend bezoekers gelukt. 

Het voorjaar 2020 stond in het teken van de realisatie van een mooie groene ligweide. Door een veel te harde ondergrond bij de ophoging eind 2018 wilde het gras niet groeien en gingen bomen dood. In 2020 is veel effort gestoken in het goed op peil houden van het chloorgehalte in het zwembad, mede van belang tegen de verspreiding van het coronavirus. In het najaar van 2021 is de coating van het zwembad ter hand genomen door de firma Kreeft te Hoogeveen. In 2022 lag de prioriteit bij een goed waterkwaliteitsbeheer en het herstel van het groen aan de randen, waar door m.n. hoge waterstanden afgelopen jaren de nodige bomen dood gingen/ gaan.  Aan het eind van het seizoen is het beheer overgedragen aan Adrie van Mil.